ข้อ 2 การให้บริการประชาชน

2.1 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน
2.2 เอกสาร และคู่มือการปฏิบัติการของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน
2.3 ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน
2.4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการประชาชน
2.5 หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ
2.6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งรายงานเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง
2.7 รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายในที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน