ดัชนีประจำแฟ้มข้อมูลที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ (มาตรา 9)

ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาฯ
แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
คู่มือ หรือคำสั่ง เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา
สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง ตามแบบ สขร.1
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ
งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ
ที่สาธารณประโยชน์
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
สัญญาอื่น ๆ
ประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
สัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง