ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9

มาตรา 9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
มาตรา 9(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาฯ
มาตรา 9(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
มาตรา 9(4) คู่มือ หรือคำสั่ง เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรา 9(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
มาตรา 9(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
มาตรา 9(8) ประกาศประกวดราคา/สอบราคา
มาตรา 9(8) สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
มาตรา 9(8) ข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ
มาตรา 9(8) งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ
มาตรา 9(8) ที่สาธารณประโยชน์
มาตรา 9(8) รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
มาตรา 9(8) ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
สัญญาอื่น ๆ
มาตรา 9(8) สรุปผลจัดซื้อ/จัดจ้าง ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 (แบบ สขร.1)
มาตรา 9(8) รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522