3.3 แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนงาน

    

อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล