4.2 หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละแผนงานหรือโครงการ

    

อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล