สิ่งแวดล้อม

ภาพรวม กทพ. กับการดูแลสิ่งแวดล้อม
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ของ กทพ.
การตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
ใบรับรองมาตรฐานการตรวจประเมิน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการทางพิเศษของ กทพ.
งานดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ กทพ.
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring) ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 6 สายทาง
รายงานผลการศึกษาโครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษและอาคารสำนักงานของ กทพ. ปีงบประมาณ 2562
ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม (ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563)
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring) ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 6 สายทาง
รายงานผลการศึกษาโครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษและอาคารสำนักงานของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563