มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี

มติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562
มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป
มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562
มติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562
มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562
มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562
มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เร่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน
มติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562
มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562
มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562
มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562
มติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
มติคณะกรรมการ กทพ. เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562
มติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562
มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562
มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
มติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562
มติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562
มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562
มติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562
มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ที่จะเวนคืนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อคณะรัฐมนตรี
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เรื่อง การประชุมคณะรัฐมนตรี (วันอังคารที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒)
มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562
มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562
มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 (ฉบับบปรับปรุงใหม่)
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เรื่อง กรณีการดำเนินการ เกี่ยวกับข้อพิพาทของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การดำเนินการเพื่อรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562(จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดย ครม.มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 19พ.ย.62 แล้ว)(จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดย ครม.มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2562 แล้ว)
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การประชุมคณะรัฐมนตรี (ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2562) จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดย ครม.มีมติรับทราบ
มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562
มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562
มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563
มติคณะกรรม กทพ. ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563
มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563
มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563
มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563
มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563
มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
มติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563
มติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563
มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563
มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563
มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563
มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
มติคณะรัรฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข)
มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
มติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
มติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563
มติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
มติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรื่อง การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคมกำหนดอัตราค่าผ่านทางพิเศษชดเชยวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ 2563 (วันที่ 4 และ 7 กันยายน 2563) จำนวน 2 ฉบับ
มติคณะกรรมการ กทพ. เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563
มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 7/2563
มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคมกำหนดอัตราค่าผ่านทางพิเศษในวันหยดราชการเป็นกรณีพิเศษ และเลื่อนวันหยุดชดเชยในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม พ.ศ. 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี