มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี

มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563
มติคณะกรรม กทพ. ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563
มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563
มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563
มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563
มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563
มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
มติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563
มติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563
มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563
มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563
มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563
มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
มติคณะรัรฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข)
มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
มติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
มติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563
มติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
มติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรื่อง การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคมกำหนดอัตราค่าผ่านทางพิเศษชดเชยวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ 2563 (วันที่ 4 และ 7 กันยายน 2563) จำนวน 2 ฉบับ
มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563
มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563
มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคมกำหนดอัตราค่าผ่านทางพิเศษในวันหยดราชการเป็นกรณีพิเศษ และเลื่อนวันหยุดชดเชยในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม พ.ศ. 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี
มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563
มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวนที่ 18 พฤศจิกายน 2563
มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 15/2563 เมื่อวนที่ 16 ธันวาคม 2563
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและการกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564
มติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
มติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563
มติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564
มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564
มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564
มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564
มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564