มาตรา 9(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

สัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ (ทางพิเศษศรีรัช)
สัญญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ (ส่วนดี)
สัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา)
สัญญาสัมปทานการลงทุนออกแบบก่อสร้าง บริหารจัดการ ให้บริการและบำรุงรักษา โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาสัมปทานการลงทุนออกแบบก่อสร้าง บริหารจัดการ ให้บริการและบำรุงรักษา โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ส่วนดี)
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) สัญญาสัมปทานการลงทุนออกแบบก่อสร้าง บริหารจัดการ ให้บริการและบำรุงรักษา โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2
สัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ฉบับแก้ไข)
สัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ฉบับแก้ไข)