ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในทางพิเศษ เรื่อง การห้ามรถบรรทุกน้ำมันตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป และรถพ่วงเดินในทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษศรีรัช-วงแหวน รอบนอกกรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลาที่ กำหนด พ.ศ.2559 ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2559 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 183ง 21 สิงหาคม 2559 หน้า 5-6)

ข้อมูล

ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารไดที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.