ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในทางพิเศษ เรื่อง การห้ามรถบรรทุกวัตถุอันตรายเดินในทางพิเศษ พ.ศ.2559 ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2559 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 183ง 21 สิงหาคม 2559 หน้า 9-10 พร้อมบัญชีแนบท้าย)

ข้อมูล

ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารไดที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.