ระเบียบการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ว่าด้วย ข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 173ง 29 มิถุนายน 2560 หน้า 1-8 / แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของ กทพ.)

  ระเบียบ กทพ. ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ กทพ. พ.ศ. 2560.PDF