ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจราจรในทางพิเศษ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 127ง 3 พฤศจิกายน 2553 หน้า 31-34)

  2553.PDF