ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ พ.ศ. 2552 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 32ง 27 กุมภาพันธ์ 2552 หน้า 18-19/บัญชีแนบ) ข้อมูล

  2552.PDF