ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในทางพิเศษ เรื่อง การห้ามรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกเกินกว่าที่กำหนด เดินในทางพิเศษ พ.ศ. 2556

ข้อมูล

ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในทางพิเศษ เรื่อง การห้ามรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกเกินกว่าที่กำหนด เดินในทางพิเศษ พ.ศ. 2556   


  9-ข้อบังคับเจ้าพนักงาน การห้ามรถบนต์บรรทุกฯ.PDF