ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 187ง 6 สิงหาคม 2561 หน้า 25-34)

  Organize Flow Chart 18.pdf

  ประกาศ กทพ. เรื่อง โครงสร้างฯ ปี 2561 (ราชกิจจานุเบกษา).PDF