ระเบียบการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ว่าด้วย ข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 282ง 8 พฤศจิกายน 2561 หน้า 1-2)

  ระเบียบ กทพ. ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ กทพ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561.PDF