"คู่มือและคำแนะนำในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540" สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนผู้รับบริการ

ข้อมูล

.....