ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ พ.ศ. 2559 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 183 ง 21 สิงหาคม 2559 หน้า 2-3 / บัญชีแนบ)

  2559.PDF