ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุญาตสร้าง ดัดแปลง ติดหรือตั้งป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายภายในระยะทางห้าสิบเมตรจากทางพิเศษตามพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550

  ขออนุญาตสร้าง ดัดแปลง.PDF