ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2555 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 190ง 26 ธันวาคม 2556 หน้า 88-89)

  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสําเนา 2556.PDF