ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดสถานที่จัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถ๊และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) พ.ศ.2561 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 102ง 5 พฤษภาคม 2561 หน้า 34)

  กำหนดสถานที่จัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ.PDF