ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนพิเศษ 85ง 19 มิถุนายน 2543 หน้า 16-18)

  การดำเนินการตามพระราชบัญญัติ.PDF