ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง นโยบายความลปอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2557)

  นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ กทพ. ปี 62 (9กย.57).pdf