สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) สัญญาจ้างที่ปรึกษา งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายอุดรรัถยา-พระนครศรีอยุธยา

ข้อมูล

...