มติคณะรัรฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข)

  มติ เมื่อ 21 กค.63 เรื่อง การแต่งตั้ง ผวก. กทพ. (นายสุรเชษฐ์).pdf