มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

  มติ เมื่อ 15 กย.63 เรื่อง แต่่งตั้งประธาน กก. และ กก.ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน.pdf