มติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563

  ครั้งที่ 6.pdf