มติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

  ครั้งที่ 7.pdf