มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรื่อง การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคมกำหนดอัตราค่าผ่านทางพิเศษชดเชยวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ 2563 (วันที่ 4 และ 7 กันยายน 2563) จำนวน 2 ฉบับ

ข้อมูล

.