มติคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563

ข้อมูล

.