มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคมกำหนดอัตราค่าผ่านทางพิเศษในวันหยดราชการเป็นกรณีพิเศษ และเลื่อนวันหยุดชดเชยในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม พ.ศ. 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี

ข้อมูล

.