มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและการกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564

  มติ เมื่อ 29ธค.63 เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ปี 64.pdf