มติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

  ครั้งที่ 11 ปี 63.pdf