มติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563

  ครั้งที่ 12 ปี 63.pdf